Odluka o pokretanju javne nabavke

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2, a u vezi sa članom 57. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12)

Umetnička asocijacija INBOX
21000 Novi Sad, Vladike Platona 10

o b j a v lj u j e

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE
(šifra: JNMV-1/2014)

Naziv Naručioca: Umetnička asocijacija INBOX
Adresa: Vladike Platona 10, Novi Sad
Internet stranica naručioca: www.ulicnisviraci.com
Vrsta naručioca: udruženje građana
Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti
Predmet nabavke: zakup tehničke opreme za potrebe održavanja Festivala uličnih svirača
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 31500000 – Rasvetna oprema i električne svetiljke, 32320000 – Televizijska i audiovizuelna oprema, 44210000 – Konstrukcije i delovi konstrukcija
Kriterijum za ocenjivanje ponuda je najniža ponuđena cena.
Način preuzimanja konkurrsne dokumentacije: Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa Portala Uprave za javne nabavke: portal.ujn.gov.rs i internet stranice naručioca: www.ulicnisviraci.com
Način i rok za podnošenje ponude: Ponude, sa pripadajućom dokumentacijom se dostavljaju, poštom ili neposredno, na adresu naručioca: Umetnička asocijacija INBOX, Novi Sad, ul. Vladike Platona 10. Koverat mora imati oznaku: „Ponuda za javnu nabavku dobara – zakup tehničke opreme za potrebe održavanja Festivala uličnih svirača (šifra: JNMV-1/2014) – NE OTVARATI“, a na poleđini naziv ponuđača i adresu, broj telefona ponuđača, kao i ime i prezime osobe za kontakt. Rok za podnošenje ponuda je 30. jul 2014. godine do 10,00 časova.
Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: U prostorijama naručioca, u Novom Sadu, ulica Vladike Platona 10, 30. jula 2014. godine sa početkom u 10,30 časova. Otvaranje ponuda je javno.
Učešće u postupku: U postupku otvaranja ponuda aktivno mogu učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnik ponuđača dužan je da dostavi uredno overeno ovlašćenje (potpisano i overeno pečatom) za učestvovanje u otvaranju ponuda.
Rok za donošenje odluke: Odluka će biti doneta u roku od deset dana od dana otvaranja ponuda.
Lice za kontakt: Filip Beljanski, e-mail filip.beljanski@ulicnisviraci.rs

2023

2022

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Pokrovitelji festivala

Medijska podrška

Prijatelji festivala

Partneri